ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Mizaan heeft deze ANBI-status.

anbi.png
Naam ANBIStichting Mizaan
K.v.K. nummer34217573
RSIN813982170
AdresOostzijde 28
Postcode1502 BG
PlaatsZaandam

Het bestuur uit de volgende personen:

 • Mehmet Ali Sayar / Voorzitter
 • Suheda Fatih Ozturk / Secretaris
 • Huseyin Tansoy / Penningmeester

Het primaire doel van Stichting Mizaan is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch vorm aan te geven ontwikkelt onze stichting een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen vanuit onze omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aan­dachtsgebieden:

 • bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
 • voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
 • onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
 • versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door ¬het bevorderen van onderling begrip en het vergroten van inzicht in elkaars normen, waarden en gebruiken;
 • versterking van het gevoel van eigenwaarde;
 • behandelen van maatschappelijke vraagstukken;
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit ;
 • ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie ;
 • ondersteuning bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van persoonlijke talenten;
 • inzicht geven in arbeidsmarktperspectieven
Stichting Mizaan streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid (kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring. Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in elkaars normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier invulling aan.
 
Feit is echter dat de participatie van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk, onderwijs en bestuur, nog altijd flink te wensen overlaat. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid in stand. Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij al onze projecten en activiteiten te betrekken, willen wij die ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze verbindende rol om de hoek kijken door signalen door te geven aan (lokale) beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die bij de doelgroep spelen.
 
Uitgangspunt bij alles wat de stichting doet is dat de doelgroep actief meebepaalt hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens de stichting sprake zijn van volwaardig burgerschap, geslaagde participatie en van eerlijke kansen.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Publicatiebalans + Staat van baten en lasten

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Mizaan, statutair gevestigd te Zaandam, bestaan zoals in de statuten is opgenomen uit:

a- het behartigen van de belangen van de allochtonen (in het bijzonder allochtonen van Turkse afkomst) en hun nakomelingen in Zaandam en omstreken (hierna ook te noemen: de doelgroep) op sociaal, cultureel, educatief, informatief, maatschappelijk en sportief terrein;
b- het bevorderen van integratie, emancipatie, participatie, van de doelgroep in de Nederlandse samenleving ;
c- het stimuleren van begrip en harmonisatie tussen de doelgroep zelf en de autochtone gemeenschap;
d- het verbeteren van de positie van de doelgroep in de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de publicatiebalans en staat van baten en lasten is opgesteld
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de publicatiebalans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.


GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen bepaald op portefeuille niveau. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Giften en baten uit fondsenwerving
Onder giften en donaties en overige bedrijfsopbrengsten verstaan we alle ontvangen bedragen in het boekjaar.

Lasten
Onder lasten verstaan we alle betaalde kosten in of betrekking hebben op het boekjaar.